Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej scanbet.com.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SCANBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chociwlu, ul. Fabryczna 1, 73-120 Chociwel, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 148193, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9551264828, REGON: 810907859, kapitał zakładowy: 200.880,00 zł (dalej zwaną „Administratorem”).

Administrator

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SCANBET sp. z o.o.
2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności zarówno osób odwiedzających Serwis, jak i osób z którymi prowadzi korespondencję, a także pracowników i osób reprezentujących jego Klientów (zwanych dalej „Użytkownikami”).
3. Dane osobowe zbierane za pomocą Serwisu są przetwarzane zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
4. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ikowalewska@scanbet.com.pl lub telefonicznie: +48 91 5788370. Wszelkie zapytania, skargi i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osób, których dane dotyczą należy kierować poprzez wskazane powyżej środki komunikacji.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

5. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
a. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
b. komunikacji poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie poczta.home.pl (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
c. zawierania i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odnośnych danych osobowych

6. Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
a. od osób, których dane dotyczą:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres siedziby/dostawy;
 • numer NIP lub REGON;
 • nazwę firmy;
 • adres IP urządzenia.

b. od pracowników i osób reprezentujących naszych Klientów/potencjalnych Klientów:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • stanowisko/funkcja pełniona u Klienta;
 • dane Klienta, jego dane adresowe oraz numery identyfikacyjne;
 • adres IP urządzenia.

7. Administrator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli są konieczne do realizacji celów.
8. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji powyżej wskazanych celów bądź zawarcia umowy. Ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy bądź nieuzyskaniem informacji na złożone zapytania.

Źródło pochodzenia danych osobowych

9. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest:
a. w przypadku pozyskania danych bezpośredniego od osoby, których dane dotyczą  ta osoba;
b. w przypadku przetwarzania danych pracowników klientów/potencjalnych klientów  ich pracodawca;
c. w przypadku przetwarzania danych osób reprezentujących klientów/potencjalnych klientów  klient/potencjalny klient bądź dostępne publicznie rejestry.

Odbiorcy danych osobowych

10. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji ww. celów, jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).

Okres przechowywania danych osobowych

11. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez:
a. okres trwania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub
b. okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Użytkownik pracuje/ którego Użytkownik reprezentuje lub
c. czas niezbędny do realizacji innych celów.
12. Dane osobowe będą przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

13. Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada następujące uprawnienia:
13.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):
Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody (jeśli stanowi podstawę przetwarzania) w dowolnym momencie, o ile dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.
Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.
13.2. Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator na wniosek Użytkownika dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
13.3. Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
Użytkownik posiada prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Użytkownik posiada także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
13.4. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO):
Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz żądania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono Pana dane podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
c. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych z Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
13.5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO):
Użytkownik posiada prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.
13.6. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO):
Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego może Pan żądać:
a. otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany;
b. przesłania ww. danych bez utrudnień;
c. przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
Powyższe prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
13.7. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO):
Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec:
a. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych,
b. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z Pana szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zaznaczyć należy, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

14. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazanie danych do państwa trzeciego:

15. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

16. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Zmiany

17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.


 

Polityka cookies

 

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach niniejszej strony www.

1.      Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz portal). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2.      W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych portalu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą stronę www są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 • zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.      Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając naszą stronę internetową możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze strony www, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np Youtube, Vimeo ). Zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

4.      Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stone internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików Cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z >>Polityką Cookies <<. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję